REGULAMIN HOTELOWY


§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 • Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi przez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie czynności konkludentnych, w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 • Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu Zimowit.
 • Regulamin dostępny jest do wglądu w pokojach hotelowych  oraz w recepcji w hallu głównym Hotelu.
 • Opiekunem Gościa jest Recepcja hotelowa.

§2 DOBA HOTELOWA

 • Pokój hotelowy jest wynajmowany na doby hotelowe.
 • Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 do godz. 12:00 dnia następnego.
 • Życzenie przedłużenia pobytu, poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić niezwłocznie.
 • Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu, w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu.
 • Gość za dodatkową opłatą w przypadku nie spełnienia się warunków określonych w § 2 ust. 3 i 4 może przedłużyć dobę hotelową. Opłaty za
 • przedłużenie doby hotelowej kształtują się w następujący sposób:
 • pokój standardowy 10 zł/h za osobę, pokój typu comfort 10 zł/h za osobę,
 • pokój typu delux 20 zł/h za osobę
 • przedłużenie doby hotelowej apartament cena za godz. 50 PLN
 • przedłużenie doby hotelowej po godz. 16:00 podlega pełnej opłacie za dobę hotelową.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 • Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie w Recepcji dokumentu tożsamości z fotografią oraz podpisanie karty meldunkowej.
 • Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 • Osoby nie zameldowane w Hotelu mogą przebywać gościnnie w pokoju hotelowym godz. 7:00 do godz. 22:00.
 • Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelowym lub Gości, szkody na osobie Gości, pracowników Hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu.
 • W przypadku odwołania rezerwacji pokoju w terminie do godz. 18:00 w dniu przyjazdu lub w przypadku niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Hotelu, Hotel może obciążyć Gościa opłatą za pierwszą dobę hotelową.
 • W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

§4 USŁUGI I USŁUGI DODATKOWE

 • Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 • W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie zastrzeżeń w Recepcji, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.
 • Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:
 • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu, sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie
 • sprawną pod względem technicznym obsługę; a w przypadku wystąpienia  usterek, które nie będą mogły być usunięte niezwłocznie, Hotel dołoży starań, by w miarę możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.
 • Dodatkowo na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatne następujące usługi:
 • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
 • budzenie o wyznaczonej godzinie,
 • przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w Hotelu, w depozycie w Recepcji z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 Regulaminu,
 • przechowanie bagażu Gościa,
 • zamawianie taxi.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 • Na terenie Hotelu dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.
 • Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób lub osób odwiedzających te ostatnie. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe. Cennik wyposażenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 • W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.
 • Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien ze względów bezpieczeństwa wyłączyć telewizor i radio, zgasić światło, zakręcić krany oraz sprawdzić zamknięcie drzwi.
 • Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w razie opóźniania się Gościa z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.
 • Na terenie hotelu (pokoju) za każde zniszczone mienie, elementy dekoracyjne, użytkowe wg załącznika 101 klient zostanie obciążony podaną kwotą.
 • Gość hotelowy za zgubienie karty pokojowej zostaje obciążony kwotą 20zł.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

 • Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 • Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 • Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie jeżeli przedmioty te zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji.
 • Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, przekraczających możliwości przechowania w depozycie hotelowym.
 • Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt niezależnie od tego czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym przed drzwiami frontowymi Hotelu.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

W wypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego czasu przedmioty przejdą na własność Hotelu. Ze względu na swoje właściwości artykuły spożywcze przechowywane będą przez 24 godziny.

§8 CISZA NOCNA

W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.

§9 REKLAMACJE

 • Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 • Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
 • Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 • Za dodatkową opłatą, w wysokości 50 zł hotel akceptuje zwierzęta (jest to kosz pobytu dla jednego zwierzęcia) w wybranych pokojach. Jednakże właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do prowadzenia go na uwięzi na terenie hotelu oraz do usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych przez zwierzę.
 • W Hotelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi pokojami i miejscami. W przypadku naruszenia niniejszego punktu Gość zostanie pociągnięty do odpowiedzialności pieniężnej, ustalanej indywidualnie- w zależności od poczynionych szkód.
 • W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacyjnych.
 • Gość wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926; ze zm.) przez Hotel Zimowit dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hotel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Zakazuje się prowadzenia w Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej, jak również działalności hazardowej.
 • Gość nie będzie powodować, a Hotel nie będzie pozwalał na powodowanie nadmiernego hałasu na terenie Hotelu, wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów z pokoju hotelowego, ani w inny sposób przeszkadzał, szkodził, czy irytował pozostałych Gości Hotelu.
 • Poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania, Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu.

Dyrekcja Hotelu Zimowit***

Życzymy miłego pobytu